نیروهای اشغالگر ترکیه حمایت مالی خود از تروریست های مزدورمتوقف کرد تا انان را مجبور به جنگ در لیبی کنند

الحسکه – سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه بر تروریست ها و مزدوران خود در الحسکه و حومه رقه فشار می کنند تا آنان را مجبور کنند به گروه هایی که رژیم اردوغان به لیبی فرستاده است بپیوندند و در آنجا بجنگند.

منابع محلی گفتند که نیروهای اشغالگر ترکیه، علاوه بر استخدام افراد آواره و زندانیان ، حقوق مزدورانی را که از جنگ در لیبی امتناع می ورزند ، قطع می کنند.