بازارهای دمشق-ویدئو

 

دمشق- سانا

 

نیرمین خلیل، هانی طعمه