شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در قدس اشغالی

قدس اشغالی -سانا 

نیروهای اشغالگر اسرائیلی یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله در شهر قدس اشغالی به شهادت رساندند.
خبرگزاری فلسطین معا گفت که نیروهای اشغالگر اسرائیلی یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله در شهر قدس اشغالی به شهادت رساندند.
همچنین یک جوان به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیل در شمال شهر طولکرم در کرانه غربی زخمی شدو