شرکت بیش از 1400 جوان در ماراتن “صلح برای سوریه “

شرکت بیش از 1400 جوان در ماراتن “صلح برای سوریه “

https://youtu.be/rXybNPqxTa8