واحد های ارتش روستای ام شعفیه را از نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان آزاد کردند

واحد های ارتش روستای ام شعفیه را از نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آنان آزاد کردند