یگان از ارتش تلاش مزدوران رژیم ترکیه برای نفوذ به مواضع آن در شمال غرب تل تمره در ریف حسکه را ناگام گذاشت

حسکه -سانا

یگان از ارتش عربی سوریه  تلاش مزدوران رژیم ترکیه برای نفوذ به مواضع آن در روستا الأهراس واقع در شمال غرب تل تمره در ریف حسکه را ناگام گذاشت.

 

درحال تکمیل ..