کشف توپخانه ها متعلق به گروه تروریستی”کتائب العزه” در جریان تفتیش مزارع کفر زیتا در حومه حماه