سلام بر مقاومت.. جشنواره شعر در نمایشگاه کتاب

دمشق-سانا

سی ویکمین نمایشگاه کتاب در کتابخانه ملی اسد جشنواره شعری برای شاعران سوری، فلسطینی، لبنانی را میزبانی کرد.

این جشنواره توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه وکتابخانه ملی اسد با همکاری با اتحادیه نویسندگان عرب وموسسه نمایشگاه های فرهنگی در وزارت فرهنگی ایران تحت عنوان” سلام بر مقاومت” برگزار شده است.

مشاور فرهنگی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق ابو الفضل صالحی نیا تاکید کرد که فرهنگ مقاومت نه تنها مقابله وایستادگی در برابر دشمن است، بلکه یک توسعه همه جانبه است وشامل تمام بخش ها میباشد.

 

حسين