رقابت های شدید در هفتمین مسابقات اسب های عربی

ریف دمشق-سانا

رقابت های هفتمین مسابقات دویدن اسب های عربی که در الدیماس در ریف دمشق برگزار شده، شاهد رقابت های شدید میان اسب سواران شده است.

این مسابقه که توسط انجمن اسب های عربی در سوریه با همکاری دفتر اسبهای عربی در وزارت کشاورزی در هفت دوره مسافت مختلف برای اسبهای خالص عربی سوریه واسب های عربی برگزار شده است.

حسين

شاهد أيضاً

تجمع در الحسکه و القامشلی در اعتراض به تهاجم ترکیه علیه خاک سوریه 

الحسکه-سانا استان حسکه امروز شاهد تظاهرات مردمی ضد تجاوز ترکیه علیه خاک سوریه بود. خبرنکار …