تعدادی از خانواده های آواره مقیم در اردوگاه الازرق با عبور گذرگاه مرزی نصیب بازگشتند