جعفری: بکار گیری ویرانگر فضای سایبری وفنآوری اطلاعات توسط بعضی کشورها امنیت واقتصاد وجوامع دیگر کشورها را به هم می زند