شروع ارائه خدمات اداره دارایی منطقه دوما پس از فعالسازی آن