ورود دوربین سانا به شهرک اللطامنه پس از بیرون راندن تروریست ها از آن