ورود دوربین سانا به شهرک مورک در حومه حماه پس از بیرون راندن تروریست ها از آن