دیدار وزیر ولید معلم با نماینده ویژه چین در امور سوریه و هیات همراه

https://youtu.be/ebvv4YYgrNI