شورای وزیران کشورمان پیشنهادات همایش اول مسکن و میکانیزم های اجرایی پروژه پرداخت الکترونیکی را به تصویب رساند

دمشق – سانا

شورای وزیران کشورمان امروز با تشکیل جلسه ای به ریاست وزیر مسکن کشورمان پیشنهادات همایش اول مسکن را به تصویب رساند.

شورای وزیران کشورمان نیز با تشکیل جلسه هفتگی خود به ریاست مهندس عماد خمیس نخست وزیر سوریه پیش نویس نهایی قانون جدید سرمایه گذاری را مورد بحث و بررسی قرار داد.

شورای وزیران کشورمان نیز پیشنویس قانون ایجاد “مؤسسه نانوایی های سوریه” و یک پیشنویس قانون متعلق به خودروهای کوچک را بررسی کرد.

شورای وزیران نیز پیشنهادات وزارت آموزش عالی متعلق به دانشجویان اعزامی به خارج کشور و میکانیزم های اجرایی پروژه پرداخت الکترونیکی را به تصویب رساند.

غیاث جاویش