طی مصاحبه با تلویزیون رسمی سوریه … بانوی اول سوریه «اسما الاسد» پیروزی خود بر سرطان را اعلام کرد

دمشق-سانا

بانوی اول سوریه «اسما الاسد» طی مصاحبه با تلویزیون رسمی سوریه پیروزی خود بر سرطان و درمان وی در یک بیمارستان دولتی داخل سوریه را اعلام کرد.