علیرغم حملات خمپاره ای علیه سقیلبیه … هزارها دانش آموز در این منطقه امتحان می دهند