دریاچه 16 اکتبر … یکی از مهمترین مقاصد توریستی کشور به شمار می رود