بازگشت گروه جدیدی از آوراگان سوری در اردوگاه الرکبان با عبور از گذرگاه جلیغم در حومه حمص