وزارت امور خارجه سوریه: تاکید بر ضرورت و اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی برای همگان در خلیج

دمشق-سانا

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه به خبرگزاری سانا تاکید کرد: که سوریه مخالف هر گونه اقدامی است که در روند کشتیرانی در خلیج خلل ایجاد کند و این مسئله را دارای تأثیر منفی بر همه کشورهای منطقه ارزیابی کرد.

سوریه همچنین بر ضرورت و اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی برای همگان در خلیج تاکید و همه طرف ها را به خویشتنداری در این ارتباط دعوت کرد.

یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: با رد هرگونه اقدامی که مانع از حمل و نقل دریایی در خلیج می شود، خواستار احترام همگان به قوانین و مقررات بین المللی برای تضمین رفت و آمد و کشتیرانی در خلیج  و اجتناب از هرگونه اقدامی شد که این قوانین را نقض می کنند.

در بیانیه آمده است: سوریه هر گونه اقدام برای ایجاد مشکل در حمل و نقل دریایی در خلیج اثرات منفی برای همه کشورهای منطقه در پی خواهد داشت.

این منبع خواستار گفتگو به دور از مداخلات خارجی شد و تصریح کرد که این مسئله یقیناً به کاهش تنش منجر شده و امنیت و صلح و ثبات را برای منطقه به همراه خواهد داشت.