بازگشت مجدد کار در بازار”الهال” ومنطقه صنعتی در حمص

حمص – سانا

امروزشهرداری حمص صاحبان مغازه ها در بازار الهال را برای برگشتن به کارهای خود دعوت کرد، مخصوصا بعداز بازسازی قسمت از بازار وتامین خدمات برق وآب در منطقه صنعتی می باشد.

image_83565_ar

شهردار حمص مهندس “ناظم طیاره” به سانا گفت: کارگاه های شهرداری بازار الهال را بازسازی ، وخدمات  برق وآب  وزیربنا تعمیر کردند.

تاجران بازار الهال  بعداز بازسازی بازار که به دست تروریست ها تخریب شده ،خوشحالی شان نشان دادند.