وزارت امور خارجه: اتحادیه اروپا اشک تمساحمی ریزد، وحمایت خود از تروریست ها در سوریه، که سبب اصلی ادامه بحران سوریه است، فراموش کرد

دمشق – سانا

سوریه، بیانیه صادر شده توسط وزرای امور خارجه اتحادیه اورپا روز گذشته در مورد وضعیت سوریه را محکوم کرد.

منبع رسمی در وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه به سانا گفت: جمهوری عربی سوریه بیانیه وزرای امور خارجه اتحادیه اوروپا در تاریخ 15/12/2014 منتشر شده، محکوم می کند، وعمق توطئه وهمدستی اروپا درنقشه ای که امن سوریه هدف قرار می دهد، ومشارکت کامل اروپا در خونریزی مردم سوریه  نشان می دهد.

منبع تاکید کرد که ملت سوریه وارتش شجاع آن که در مقابل گروه های تروریستی تکفیری وحامیان آن می ایستد، مثل این بیانیه هیچ اثر در روحیه واعتماد واصرار آن ها را برای تحقیق پیروزی نمی گذارد، وتمام توهمات استعمار جدید برای ایجاد تسلط بر منطقه وسرقت همه ثروات آن از بین می برد.

شاهد أيضاً

واکنش شدید اللحن وزارت امور خارجه سوریه به گزارش “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره حادثه ادعایی سراقب

دمشق-سانا وزارت خارجه در واکنش به گزارش موسوم به “تیم بازرسی و شناسایی هویت” درباره …