بازگشت شماری از خانواده های آوارگان سوری از اردوگاه های پناهندگی در اردن

درعا -سانا

شماری از خانواده های آوارگان سوری از طریق مرکز مرزی نصیب، از اردوگاه های اردن به مناطق خود در سوریه بازگشتند.

خبرنگار سانا در درعا  گفت: تعدادی از خانواده آواره سوری  كه به  دلیل تروریسم آواره شده بودند امروز با عبور از گذرگاه مرزی نصیب به مناطق آزاد شده خود بازگشته اند.