مسيحيان سوریه که از تقویم گرگوری استفاده می کنند عید پاک را جشن می گیردند

cof

دمشق

سویدا

حسکه

کلیسای انجیلی در دمشق

کلیسای سریانی کاتولیک