تحت نظارت رئیس جمهور بشار اسد. … اهالی شهر البعث در استان قنیطره با برگزاری یک تجمع مردمی 17 آوریل را به مناسبت سالروز بیرون راندن آخرین استعمارگر فرانسوی از سرزمین‌های سوریه، به عنوان روز استقلال جشن می گیرند

تحت نظارت رئیس جمهور بشار اسد. … اهالی شهر البعث در استان قنیطره با برگزاری یک تجمع مردمی 17 آوریل را به مناسبت سالروز بیرون راندن آخرین استعمارگر فرانسوی از سرزمین‌های سوریه ، به عنوان روز استقلال جشن می گیرند