رئیس جمهور دکتر بشار اسد استوارنامه های سفیران هند و برزیل در سوریه را پذیرفت