با مشارکت کنسولگری افتخاری سوریه … افتتاح نمایشگاه وبازار عید کریسمس خیری در اودسا

اودسا- سانا

با مشارکت کنسولگری افتخاری سوریه و 20  کنسولگری  دیگر در شهر اودسا ، چهارمین نمایشگاه و بازار عید کریسمس خیری دیپلماتیک در بندر اودسا اوکراین افتتاح شد.

هدف از این بازار خیری که پاشگاه دیپلمات ها تنظیم می کنند، آگاهی از فرهنگ کشورهای شرکت کننده از قبیل صنایع دستی وغذاهای سنتی می باشد، درآمد این بازار به خرید تجهیزات پزشکی  برای بیمارستان کودکان در شهر اودسا برمیگردد.

2318

علی عیسی کنسول افتخاری جمهوری عربی سوریه در اودسا واستان دارشهر اودسا “غینادی تروخانوف ” ونماینده وزارت امور خارجه اوکراین در اودسا” کنستانتین رجیبشفسکی”  در این نمایشگاه، حضور داشتند.