انتخاب سوریه به عنوان رئیس هیئت کارگران عربی در کنفرانس کار در قاهره

قاهره-سانا

برای دومین بار  وبه طور متوالی سوریه رئیس هیئت کارگران عربی در کنفرانس کار عربی که در پایتخت مصر قاهره منعقد خواهد شد انتخاب می شود.

رئیس فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگران سوری جمال قادری به خبرنگار سانا در قاهره تصریح کرد: برای دومین سال هیئت سوریه به عنوان رئیس هیئت کارگران عربی انتخاب می شود

وی این انتخاب به معنای اعتماد همگان به فدراسیون عمومی کارگران سوریه وحسن اداره این فدراسیون در سال گذشته دانست

قادری افزود: امسال از کنفرانس شکست محاصره اقتصادی ومقابله با اقدامات اجباری یکجانبه تحمیل شده علیه اقتصاد سوریه که زندگی مردم سوریه را هدف قرار می دهد درخواست می شود همچنین خواستار صدور قطعنامه محکومیت دخالت های خارجی در امور سوریه که به دنبال تطویل جنگ به خصوص پس از کسب موفقیت های توسط ارتش عربی سوریه در نبرد خود علیه تروریسم می شویم

شاهد أيضاً

تهران: روش ناصواب عربستان جز جنگ و ویرانی در منطقه به همراه نداشته است

تهران-سانا وزارت خارجه ایران تاکید کرد که روش ناصواب عربستان جز جنگ و ویرانی در …