بحث و بررسی تقویت همکاری های صنعتی و تبادل تجربیات و سرمایه گذاری  میان سوریه و عراق

بغداد -سانا

دیروز ، صالح عبدالله الجبوری  وزارت صنعت و معدن عراق با صطام جدعان الدندح سفیر سوریه در عراق  راه های همکاری های صنعتی و تبادل تجربیات و سرمایه گذاری میان دو کشور  را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزارت صنعت و معدن عراق در بیانیه ای گفت که صالح عبدالله الجبوری  وزیر صنعت و معدن عراق در این دیدار بر عمق روابط برادرانه بین عراق و سوریه تاکید کرد

وزیر صنعت و معدن عراق نسبت به توسعه همکاری بین دو کشور در زمینه های مختلف و بخش های صنعتی ابراز امیداواری کرد.

صطام جدعان الدندح سفیر سوریه در بغداد  بر اهمیت کار صنعتی مشترک با عراق و آماده شرکت های صنعتی سوریه برای همکاری با شرکت های صنعتی و معدن عراق و تبادل تجریبات در تمام زمینه ها تاکید کرد .