کنفرانس مطبوعاتی مشترک سپهبد علی ایوب وزیر دفاع کشورمان و روسای ستاد کل ارتش های عراقی و ايرانی

کنفرانس مطبوعاتی مشترک سپهبد علی ایوب وزیر دفاع کشورمان  و روسای ستاد کل ارتش های عراقی و ايرانی