یک سخنگوی رسمی در وزارت امور خارجه: دولت جمهوری عربی سوریه اقدامات دولت آمریکا در حمایت مخفی و آشکار از گروه های تروریستی به ویژه گروه موسوم به /کلاهای سفید/ را به شدت محکوم می کند

یک سخنگوی رسمی در وزارت امور خارجه: دولت جمهوری عربی سوریه اقدامات دولت آمریکا در حمایت مخفی و آشکار از گروه های تروریستی به ویژه گروه موسوم به /کلاهای سفید/ را به شدت محکوم می کند