مؤسسه خیریه فرانسوی به بهانۀ جمع کمک های انسانی نیازهای مالی گروها های تروریستی در سوریه تامین می کند

نیویورک- سانا

روزنامه نیویورک تایمز نشان  داد که یک مؤسسه فرانسوی بنام”مروارید امید” فرانسوی به بهانۀ جمع کمک های انسانی  نیازهای  مالی گروها های تروریستی در سوریه  تامین می کند .

روزنامه افزود: طی چند ماه مؤسسه ذکر شده تحت تعقیب مقامات فرانسوی بود ، این مؤسسه در سال 2012 تاسیس شده،مؤسسه از حامیان خود درخواست می کرد که چک ها به دفتر مرکزی  اش در ساختمان غیر مشخص نزدیک منطقه شانزه لیزه در پاریس  ارسال کنند.

روزنامه نیویورک اظهار کرد که آدرس مؤسسه عبارت است از یک صندوق پستی  با اداره شرکت “کاب لیزه” بین المللی است که مقابل مبلغ ناچیز(9 یورو) خدمات خود (تامین آدرس وهمی در مناطق اعیان نشین) به 730 شرکت ارائه می دهد .

روزنامه با نقل قول از مقامات مسؤول مبارزه با تروریسم وسازمان حمایت از قانون تاکید کرد که ” مراورید امید” یکی از مؤسسات که در اروپا  فعالیت می کند واحتمال ارتباط با گروه های وسازمان های تروریستی دارد ، مقامات فرانسوی  تاکید کرد که بیشتر از 10 مؤسسه مشابه تحت تعقیب در سراسر کشور هستند.

روزنامه با نقل قول از دفتر دادستان افزود: “مؤسسه خیریه مروارید امید” طی ماه گذشته بسته شد، ودو نفر از اعضای این مؤسسه بعد از کشف ارتباط شان با سازمان های تروریستی بازداشت شدند(نبیل اورفلی 22 سال ، یاسمین زنیدی 34 سال).

شایان به ذکر است که تعداد زیادی از عناصر گروه های تروریستی در سوریه که در اعمال جنایت کارانه شرکت می کنند فرانسوی هستند، وبعض شان به سوی فرانسه بازگشتند، این امر باعث ترس وزنگ خطر بین افراد جامعه فرانسوی شد.