نوآوری های جدید برای شمع کریسمس

دمشق-سانا

خانم سیسیل صالحانی که به صنعت شمع و به شمع های کریسمس اهتمام داشت، به سانا گفت که صنعت شمع یکی از قدیمی ترین صنعت های سنتی که نیاز آن را پدید آورد، به شمار می رود. این صنعت، هنر ساده، آسان، ابتدایی و محلی محسوب می شود و در زمان های قدیم منتشر شده است. در گذشته این هنر صنعتگران بسیاری داشت ولی در زمان حاضر تعداد آنها بسیار کم شد. این صنعت را در زمان حاضر به دست زنان منتقل کرد و در نتیجه زیباترین شمع های کریسمس و عیدها و جشن ها به وجود آمدند.1323-296x203

صالحانی افزود که وی صنعت شمع را پیشرفت کرد تا مناسب عصر حاضر بشود و به خصوص به شمع کریسمس اهتمام داشت و در عید کریسمس امسال به شمع توری و مس را اضافه کرد و می توان از طریق یک باتری و یک لامپ کوچک روشنایی کرد. وی توضیح داد که بسیاری از شکل های شمع امسال وجود دارد مثل درختان، گلها، حیوانات و کلبه ها.