آمادگی بازرگانان روسیه برای پاسخگویی به نیازهای صنعت سوریه در زمینه انفورماتیک و ارتباطات

دمشق-سانا

مجلس اداره اتحادیه اتاق های صنعت کشورمان امروز با هیاتی از بازرگانان روسیه دیدار کرد، سازوکارهای تقویت همکاری میان دو جانبه و پاسخگویی به نیازهای بخش صنعتی در زمینه های انفورماتیک و ارتباطات را مورد بحث و بررسی قرار داد.

این هیات بر آمادگی خود برای حمایت از صنعتگران و بازرگانان و ارائه خدمات کارشناسان خود در زمینه های ارتباطات و امنیت اطلاعات و نرم افزار و لوازم آن علاوه بر ارائه کمک به صنعتگران سوریه در  دفاع از دارایی های شان در دادگاه های بین المللی، تاکید کرد.

«سامر الدبس» معاون رئیس اتحادیه اتاق های صنعت و رئیس اتاق صنعت دمشق و حومه آن بر اهمیت مشارکت شرکت های روسیه در روند بازسازی تاکید کرد.