معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی ماه گذشته (ژانویه) به 1.253 میلیارد لیر رسید

دمشق – سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی ماه گذشته با گردش / 2377925 / سهم در 1667 معامله،  به قیمت/ 1.253 / میلیارد لیر نسبت به ماه گذاشته به معدل / 144.63 / امتیاز کاهش یافت یافت و بر قیمت /  6045.49 / امتیاز بسته شد.

سهم های سه شرکت طی ماه گذشته افزایش یافتند که عبارتند از: سهم بانک البرکه  به میزان /0.04 / در صد افزایش یافت و بر قیمت / 1421.93/ لیر بسته شد.

سهم بانک بیمو به میزان / 0.05 / در صد افزایش یافت و بر قیمت /  999.82  / لیر بسته شد.

سهم شرکت ملی بیمه به میزان / 4.88 / در صد افزایش یافت و بر قیمت /502 / لیر بسته شد.

طی ماه گذشته همچنین سهم های هشت شرکت کاهش یافتند که عبارتند از: شرکت بیمه “العقیله”، بانک سوریه و المهجر، بانک الشام، فرانسه بانک، بانک بین المللی تجارت و تامین مالی، بانک ملی قطر، بانک بین المللی اسلامی، بانک سوریه و خلیج.

سهم های 14 شرکت دیگر ثبت شده در بورس اوراق بهادار دمشق طی ماه گذشته به همین قیمت مانده است.

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 200 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته چهارم ماه جاری (فوریه) با …