3100 هکتار از اراضی کشاورزی حسکه به کشت گشنیز و زیره سبز رفت

حسكه – سانا

از آغاز سال کشاورزی جاری تا کنون 3100 هکتار از اراضی زراعی حسکه زیرکشت گشنیز و زیره سبز رفت.

یکی از مدیران اداره کشاورزی حسکه در همین باره توضیح داد: عملیات کاشت گشنیز و زیره سبز از حدود دو هفته پیش آغاز شد.

وی با بیان اینکه عملیات کشت این دو محصول تا پایان ماه آتی ادامه خواهد داشت، توضیح داد: 2800 هکتار به کشت گشنیز و 300 هکتار نیز به کشت زیره سبز رفت.