بازگشت اداره حمل و نقل ریف دمشق به مقر اصلی آن در حرستا

دمشق – سانا

اداره حمل و نقل ریف دمشق از بازگشت به مقر اصلی آن واقع در حرستا خبر و توضیح داد: اداره حمل و نقل در حرستا از روز یک شنبه 26-1-2019  آماده استقبال از مراجعان خواهد بود.