بازگشت جریان برق به استان حلب

حلب – سانا

تیم های فنی شرکت توزیع برق با تعمیر نقص فنی که دیشب در خطوط انتقال برق 230 کیلو ولت آمپر در نزدیکی منطقه خناصر رخ داده بود، برق استان حلب را وصل کردند.

منابعی در شرکت برق حلب اعلام کردند: تیم های فنی شرکت توزیع برق به سرعت به مکان آسیب رفتند و آن را تعمیر کردند.