بازگشت گروه جدیدی از آوارگان سوری به روستاهای خود در حومه دیرالزور

بازگشت گروه جدیدی از آوارگان سوری به روستاهای خود در حومه دیرالزور