اتحادیه های کارگری عرب بر کار مشترک برای بازسازی سوریه تاکید کردند

دمشق -سانا

دیروز سران اتحادیه های کارگری عرب یک جلسه تحت عنوان نقش اتحادیه های حرفه ای عربی در بازسازی سوریه”  در ذمشق برگزار شد.

شرکت کنندگان در نشست مشورتی سران اتحادیه های کارگری عرب و جلسات سالانه دبیران اتحادیه های حرفه ای عرب   براهمیت  کار مشترک برای کمک به بازسازی سوریه  که توسط جنگ تروریستی بر آن نابود شده اند و بازگشت  آوارگان به کشورشان تاکید کردند.

غسان غصن دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب  بر نقش اتحادیه های عربی و انجمن های حرفه ای عرب  در سطوح ملی و ملی گرایی تاکید کرد

رئیس فدراسیون اتحادیه های کارگران جمال القدیری گفت که کارکنان سوری با ادامه دادن به چرخش تولیدی و ایستادگی آن  در کنار ارتش عربی سوریه  در مقابله با تروریسم ، با جنگ تروریستی علیه کشور خود مواجه شدند.

او گفت که تمام برادران عرب در مرحله بازسازی خوشامد می گزینند.

شاهد أيضاً

رژیم ترکیه دو روستای دیگر در سوریه را تصرف و شهر راس العین را بمباران کرد