تشویق شدید تیم ملی کشورمان “نسور قاسیون” توسط سوری های مقیم امارات

تشویق شدید تیم ملی کشورمان “نسور قاسیون” توسط سوری های مقیم امارات

ثناء