تعطیلی برج ایفل به دلیل اعتراضات در پاریس

پاریس-سانا

تظاهرات در پاریس، برج ایفل را به تعطیلی کشاند.

خبرگزاری رویتـرز به نقل از شرکت بهـره بـرداری از بنا  گفت که به دلیـل برپایی تظاهرات  بـرج ایفـل روز شنبـه آینده  به روی بازدیـدکنندگان بسته خواهد بود.

ایـن شرکت در بیانیـه ای خود مـی افزاید: « تظاهراتی که برای روز شنبه آینده  درپاریس اعلام شده است، اجـازه پذیرش بازدیـدکنندگان را به دلیل شرایـط امنـیتی حداکثری، نمـی دهد و شرکت بهـره برداری از بنـا تصمیـم گرفته است بـرج ایفـل را به روی عموم مـردم و برای تمـام طـول روز ببندد.»