یک منبع نظامی: واحدهای از ارتش حاضر در منطقه جنوبی پیشروی بزرگی در تلول الصفا را محقق ساختند و پس از تسلط بر بالای تپه ها مناطق حضور تروریست ها را تحت تسلط آتشباری قرار دادند

یک منبع نظامی: واحدهای از ارتش حاضر در منطقه جنوبی پیشروی بزرگی در تلول الصفا را محقق ساختند و پس از تسلط بر بالای تپه ها مناطق حضور تروریست ها را تحت تسلط آتشباری قرار دادند.