وزارت امور خارجه فلسطین پروژه های اشغالگر صهیونیستی محکوم می کند

قدس اشغالی -سانا

وزارت امور خارجه فلسطین پروژه های اشغالگر صهیونیستی در مورد احداث 20 هزار واحد های شهرک نشینی در شهرک “العیزریه” و” ابو دیس” واقع جنوب شرق قدس اشغالی را محکوم کرد.

خبرگزاری فلسطینی “معا” به نقل از بیانیهء وزارت امور خارجه فلسطین تاکید کرد که عملی کردن این طرح های اشغالگری مانع برقراری صلح می شود.

وزارت امور خارجه فلسطین سکوت جامعه بین المللی ازای تشدید روند احداث شهرک نشینی وعدم اجرایی قطعنامه های بین المللی توسط رژیم اشفالگر صهیونیستی را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه افزود: این اقدامات نشان دهنده عدم صداقت جامعه بین المللی در انجام وظایف خود است.

نور/راما