بیش از یک میلیارد لیر برای پروژه های شرکت عمومی برق حلب هزینه شد

بیش از یک میلیارد لیر برای پروژه های شرکت عمومی برق حلب هزینه شد