آغاز فعالیت های تعمیر ساختمان های عمده ای در گذرگاه مرزی “نصیب”

درعا-سانا

در راستای بازگشت گذرگاه مرزی “نصیب به کار، شعبه اسکان انتظامی شماره 6 شروع به بازسازی تعدادی از ساختمان های عمده ای در این گذرگاه کرد.

گذرگاه مرزی “نصیب-جابر” شاهد حرکت عبور ماشین ها و آدم ها میان سوریه و اردن شده است.

مهندس “محمد الخضره” مدیر شعبه اسکان به خبرنگار سانا تصریح کرد: کارگاه های فنی در حال انجام اولین مرحله تعمیر ساختمان های عمده ای اینجا هستند.

وی افزود: تعمیر این گذرگاه باعث بازگشت همه کارگران نهاد مهاجرت به کار خود به قصد ارائه خدمات به مهاجران و بازگشت کنندگان خواهد شد.

راما