بازگشت 1300 کارخانه در منطقه صنعتی الکلاسه در حلب به چرخه تولید

بازگشت 1300 کارخانه  در منطقه صنعتی الکلاسه در حلب به چرخه تولید