أحمد حمشو قهرمان مرحله دوم مسابقات سرعت اتومبیلرانی سوريه شد

أحمد حمشو قهرمان مرحله دوم مسابقات سرعت اتومبیلرانی سوريه شد