نوشیدن در فنجان خود احساس امنیت به شما می دهد:

باریس – سانا
مجله ای فام اکتویل در تحقیات خود منتشر کرد: نوشیدن انسان در فنجان خود وخودداری از تغییر آن علیرغم از وجود اشکال ورنگ های مختلف از فنجان ها ترجیح یاد افتادن وی به خاطرات قدیمی خود واحساس امنیت می دهد
به نقل از روان شناس ( ژان کترو) این رفتار به انسان چیزهای که در زندگی خود اتفاق افتاد یاد می دهد چنانچه این فنجان به روز تولدش یا جشن سال نو مربوط می باشد وبه طورمستقیم یاد این خاطره می افتد.